phương hướng lập sơ đồ tình toán phân bố dân cư

Hai cách giải quyết vấn đề lập sơ đồ tính toán sự phân bố dân cư trong tương lai khác nhau về nguyên tắc sẽ phụ thuộc vào điều kiện: xu hướng nào trong đó được coi là chính xu hướng nào được coi là phụ.
Xu hướng phân tán được lấy làm cơ sở
Theo xu hướng này người ta xác định cường độ giao thông liên lạc giữa các khu của thành phố để đi làm việc sau đó tiến hành một loạt phép tính lặp (tính đúng dần) theo những điều kiện phân bố dân cư đã thiết kế thực tế tức là theo sức chứa người ở trong các khu đó.
Xu hướng này đã được mọi người thừa nhận Ecolife Capitol. Nhược điểm chủ yếu của nó là cơ cấu quy hoạch của thành phố vẫn chưa được thể hiện rõ trong quá trình tính toán và các phương án có thể có của nó ít ảnh hưởng đến kết quả.
Xu hướng tập trung (ghép người ở một cách tối ưu) có hiệu chỉnh do sự phân tán được lấy làm cơ sở.
Xu hướng thứ hai với quan điểm tìm kiếm một giải pháp cơ cấu quy hoạch là đường lối đúng đắn về lôgic và có kết quả hơn. Không phải chỉ có ưu thế rõ ràng về số lượng của xu hướng tập trung so với xu hướng phân tán mà cả những tính chất ưu việt thực tế khi thiết kế về phân bố dân cư đã làm cho người ta phải chú ý đến đường lối thứ hai này. Thật ra cơ cấu quy hoạch của thành phố đã có mặt trong việc tính toán ngay từ đầu. Mỗi khu công nghiệp lớn và những khu vực tập trung chỗ làm việc khác đều được ghép thêm các khu nhà ở tương ứng về số dân. Nhiệm vụ được quy vào là: xác định sự phù hợp đơn trị giữa nhà ở và nơi làm việc của những người lao động trong thành phố theo tiêu chuẩn tốn ít thời gian đi lại nhất hoặc theo bất kì một tiêu chuẩn nào khác. Chúng ta sẽ gọi một lãnh thổ toàn vẹn đã đạt được sự cân đối (cân bằng) tương đối giữa số chỗ làm việc và các nhóm người lao động cư trú trong đó là một khu đã cân đối.
Những khái niệm về “khu đã cân đối” và “khu công nghiệp – dân dụng tổng hợp” không phải chỉ có một nghĩa. Sô’ chỗ làm việc và số dân ở trong đó có thể trùng với nhau (trong trường hợp đặc biệt) hoặc có thể khác nhau (trong trường hợp tổng quát hơn).
Quy mô của những khu cơ cấu tổng hợp như thế có thể rất khác nhau trong điều kiện bao gồm không phải chỉ riêng thành phố mà còn cả ngoại thành nữa.
Bằng cách chấn chỉnh các khu đó theo cấp (mà cụ thế là sáp nhập các khu nhỏ thành khu hợp nhất cao cấp hơn và phân chia khu lớn thành một số khu cấp thấp hơn) ta có thể đạt được sự cân bằng cần thiết.
Trường hợp trong thành phố thừa chỗ làm việc phải lấy dân ngoại thành vào làm thì thành phố với khu vực ngoại thành sẽ là một khu đã cân đối.
Cần phải nhấn mạnh rằng sự phân khu theo kiểu cân đối khép kín không phải chí là một phép tính phụ trợ quy ước mà còn phải có tác dụng tích cực đến sự hình thành cơ cấu quy hoạch của thành phố trong quá trình thiết kế. Trong phạm vi khu cơ sớ có thế và cần phải xuất phát từ việc phân bố dân cư đồng xác suất bởi vì theo điều kiện phí tổn thời gian để đi lại trong nội bộ khu không được quá 10-15 phút. Việc ghép người ở được tiến hành cho thành phần dân số cơ bản. Còn về thành phần dân số phục vụ thì ở đây hoàn toàn không cần phải tính toán chi tiết bới vì chỗ làm việc của nhóm dân số này sẽ được phân bố ở các khu theo số gần đúng đầu tiên tỉ lệ với số dân của các khu đó.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow