“Nhỏ hơn là cần thiết” cùng khám phá nào?

Vấn đề thực sự không phải là “nhỏ hơn là tốt hơn”, quan điểm của Microsoft là “nhỏ hơn là cần thiết”. Điều này vô cùng quan trọng. Nếu một công ty không được tổ chức như một nhóm các công ty nhỏ rời rạc nhưng được liên kết chặt chẽ nó sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những công ty làm được điều này.

Vấn đề cần thiết

Nhiều công ty vẫn có những đơn vị kinh doanh riêng biệt nhưng họ giữ lại rất nhiều tiến trình cốt yếu. Kết quả là mỗi công ty này không phải là một nhóm gồm các công ty độc lập mà chỉ là một nhóm gồm những đơn vị được tự trị phần nào trong một công ty lớn. Các công ty cần phải duy trì được một sự cân bằng tinh tế giữa sự độc lập và quyền kiểm soát. Các công ty không thể để bị phân rã ra thành nhiều phần nhỏ, hoặc đánh mất quyền kiểm soát với mỗi đơn vị của mình. Vì kết quả là các đơn vị sẽ trở thành một số “vương quốc” độc lập và sẽ hoạt động chồng chéo mâu thuẫn với nhau. Để tránh được điều này cần phải có một vị CEO thật xuất sắc và một đội ngũ các nhà quản lý đoàn kết với nhau. Họ phải là những chuyên gia trong ngành kinh doanh của công ty và phải có một cá tính mạnh mẽ phù hợp với kế hoạch chiến lược của công ty.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow