Kinh tế

Các nghiên cứu quảng cáo

Kế hoạch Qụảng cáo. Nó cho bạn thấy các điểm khác nhau trong quy trình phát triển chiến lược. Trên hết, bạn phải hiểu được tầm quan trọng của việc thử nghiệm các khái niệm...

Thị trường Marketing

Tôi đã thu thập các bảng biểu lại và tính điểm cho mỗi nhân tố trên. Chúng ta đã phân tích một thị trường mang tính giả thuyết, sử dụng các con số từ bảng...

Khuyến mãi bằng thẻ mua hàng

Nội dung phương án này là nhà bản lẻ sẽ cung cấp cho khách hàng một thẻ mua hàng, sau đó căn cứ theo số điểm khách hàng tích lũy được sau mỗi lẩn mua...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow